สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแลภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                          ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ระหว่างเดือน กันยายน - ธันวาคม 2560 

                                                          โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่งันที่ 10 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560

                                                          ประกาศผลการพิจารณา  วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

                                                          ค่าตอบแทน  300 บาท/วัน

                                                          สามารถกรอกใบสมัครได้ที่    http://learn.gistda.or.th/cooperation/student/student.php

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314