ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 


 

ผศ.ดร.จตุรพร รักษ์งาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
 
 
คุณสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญยเกียรติ ไอศกรีม จำกัด
 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314