คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งได้กำหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานะทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆ ได้ เดิมนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ได้จัดตั้งเป็น  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการบริหารงานโดยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน แบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) วิชาเอกเกษตรกรรม 

และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาสัตวบาล สาขาวิชาพืชศาสตร์

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

           ในปี พ.ศ. 2547 ได้รวมโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ซึ่งเดิมเป็นโปรแกรมวิชาที่สังกัดอยู่ใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารวมกันกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีหลักสูตรดังนี้

- โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี

- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  2 ปีหลัง ประกอบด้วย 6 แขนงวิชา คือการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

และการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง (อ.วท.) สาขาโลหะ และก่อสร้าง

            ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้น ใช้ชื่อว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี จึงมีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

                   1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 5 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต, สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม,

สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง, สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

                   2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย สาขาสัตวศาสตร์, สาขาพืชศาสตร์, สาขาการจัดการการเกษตร และสาขาคหกิจการอาหาร

                   3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

             ในปี พ.ศ. 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

                   1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

                            -  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

                            -  สาขาวิชาพืชศาสตร์

                            -  สาขาวิชาการจัดการการเกษตร

                            -  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

                   2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

                        2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

                            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

                            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

                            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

                            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

                            -  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

                      2.2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

                 3.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

                      3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

                      3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

และนอกจากนั้นยังมีการร่วมจัดทำหลักสูตรและร่วมจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

            ในปี พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ขอเปลี่ยนชื่อคณะ จากชื่อ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” เปลี่ยนเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”

ตามราชกิจจานุเบกษา   เล่ม 132 ตอนที่ 81 ก หน้า 33 วันที่ 26 สิงหาคม 2558  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการดำเนินงานในปัจจุบัน

            ในปี พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรและเสนอหลักสูตรใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

            1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

                 -  วิชาเอกสัตวศาสตร์

                 -  วิชาเอกพืชศาสตร์

                 -  วิชาเอกการจัดการการเกษตร

                 -  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์

                 -  วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            2.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

                 -  วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

                 -  วิชาเอกเทคโนโลยีก่อสร้าง

                 -  วิชาเอกเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

                 -  วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

            3.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

            4.  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

            5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ

            6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

            ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ย้ายสังกัดจากคณะครุศาสตร์

มาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

ข้อมูลปรับปรุง จาก ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ประจำปี 2560 / งานวิจัยและวางแผน

-----------------------------------------------------------------------------------------

เดิม          

              คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518    แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2527  ซึ่งได้กำหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานทางวิชาการ ให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆได้ เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภาควิชา เกษตรศาสตร์ ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             ต่อมา ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นคณะฯและบริหารงานโดยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม  ผลิตบัณฑิตระดับ
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
ซึ่งโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาสัตวบาล  และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            ในปี พ.ศ.2547 ได้รวมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่เดิม เป็นภาควิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมกันกับคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  บริหารงานโดยคณบดี  โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 2 ภาควิชาคือ

                     1.ภาควิชาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์  ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์  แบ่งออกเป็น 4 สาขา  คือ  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สาขาสัตวบาล  สาขาพืชศาสตร์  และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร   และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

                     2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) แบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา คือ  เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยีก่อสร้าง  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  

            พ.ศ.2551  คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา  คือกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา  คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาเทคโนโลยีการ จัดการอุตสาหกรรม,  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และสาขา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อีกกลุ่มสาขาวิชาหนึ่ง คือ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา  คือ เกษตรศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์

            พ.ศ.2558  คณะเทคโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 8314