คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2542  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518    แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2527  ซึ่งได้กำหนดให้วิทยาลัยครูขยายฐานทางวิชาการ ให้สามารถเปิดสอนสาขาวิชาการอื่นๆได้ เดิมคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นภาควิชา เกษตรศาสตร์ ที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             ต่อมา ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้จัดตั้งเป็นคณะฯและบริหารงานโดยคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาเกษตรกรรม  ผลิตบัณฑิตระดับ
ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) และโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)   
ซึ่งโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพืชศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
สาขาวิชาสัตวบาล  และสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

            ในปี พ.ศ.2547 ได้รวมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งแต่เดิม เป็นภาควิชาที่สังกัดอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารวมกันกับคณะ เทคโนโลยีการเกษตร ต่อมาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  บริหารงานโดยคณบดี  โดยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  แบ่งเป็น 2 ภาควิชาคือ

                     1.ภาควิชาเกษตรศาสตร์และคหกรรมศาสตร์  ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)  มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์  แบ่งออกเป็น 4 สาขา  คือ  สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  สาขาสัตวบาล  สาขาพืชศาสตร์  และสาขาเทคโนโลยีการเกษตร   และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์

                     2. ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ) แบ่งออกเป็น 6 สาขาวิชา คือ  เทคโนโลยีการผลิต  เทคโนโลยีไฟฟ้า  เทคโนโลยีก่อสร้าง  เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   และสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  ผลิตบัณฑิตระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  

            พ.ศ.2551  คณะเทคโนโลยีการเกษตรรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน จำแนกเป็น 2 กลุ่มสาขาวิชา  คือกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา  คือ สาขาเทคโนโลยีการผลิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง  สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาเทคโนโลยีการ จัดการอุตสาหกรรม,  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และสาขา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อีกกลุ่มสาขาวิชาหนึ่ง คือ กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา  คือ เกษตรศาสตร์ และคหกรรมศาสตร์

            พ.ศ.2558  คณะเทคโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนชื่อคณะใหม่เป็น "คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717100 ต่อ 3913,3907