เมนูหลัก

side

  alt

  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     1. ให้มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหน่วยงานทุกระดับภายใต้การดำเนินงานของคณะ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

     2. ให้มีระบบติดตาม ตรวจสอบ โดยให้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบและประเมินจากทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

     3. ให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000