เมนูหลัก

side

  alt

  นโยบายด้านการจัดการศึกษา

     1.พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเป็นสุข และก่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

     2. ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งของชุมนชนท้องถิ่นได้

     3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และแผนพัฒนาประเทศ

  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิตและส่งเสริมวิชาชีพเทคโนโลยี

     1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

     2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3. ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000