เมนูหลัก

side


  ผลงานวิจัย-แยกตามหลักสูตร-รายชื่อนักวิจัย
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ภาควิชาเกษตรศาสตร์
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต-ออกแบบผลิตภัณฑ์
  อุตสาหกรรม
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
  บัณฑิต-สาขาวิศวกรรมการผลิต
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
  บัณฑิต-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  นายปิยพงศ์ บางใบ
  นายการันต์ ผึ่งบรรหาร
  นางสาวณัฐรินทร์
  ศิริรัตนนันท์

  นายธนภัทร วรปัสสุ
  นางสาวพรทิศา
  ทองสนิทกาญจน์
  ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรตระกูล
  นางสุภาพร บางใบ
  นางนุชจรี ทัดเศษ
  ผศ.จารุนันท์ เอี่ยมแสน
  นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร
  นายประธาน เรียงลาด
  นางสาวจันทร์จิรา
  โต๊ะขวัญแก้ว

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ
  ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง
  นางศิริวรางค์ ปทุมมาศ
  นางสาววิรัชยา อินทะกันฑ์
  นางสาวชนิรัตน์ สำเร็จ
  นายศิวดล แจ่มจำรัส

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
  ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์
  นางสาวสุชิรา นวลกำแหง
  นายอเนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
  นางสาวสุธิรา เบญจานุกรม
  นายปัญญา เทียนนาวา
  นายสมเดช ศิริโสภณ
  ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์
  นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์
  นายณัฐพล ชัยทวิชธานันท์
  นายศานต์ พานิชสิติ
  นายพีรวัฒน์ สุขเกษม
  นางสาวรตวรรณ ทวีรักษากุล
  นางนภาพร ตุ้มทองคำ
  นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง
  นายบุญรอด ทองสว่าง
  นายสนธยา วันชัย
  นายพิทักษ์ จิตรสำราญ
  นายโกศล พิทักษ์สัตยาพรต
  นายกฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
  นายณัฐพล ภู่ระหงษ์
  นายสุเมธ สงวนใจ
  นายสุวิชา พุทธารัตน์
  นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์
  นายนิสิต องอาจ
  นายสุชาติ เขียวนอก
  นายณรงศักดิ์ แพงสาย
  นางสาวบุษบากร คงเรือง
  นางสาวนฤมล วันน้อย
  นางสาวศิริวรรณ พลเศษ
  นายมานะ อินพรมมี
  ผศ.นุทิศ เอี่ยมใส
  นางน้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์
  นายทิวา แก้วเสริม
  นายขุนแผน ตุ้มทองคำ  นายวิทยา หนูช่างสิงห์
  นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง
  นางสาวสุวิมล เทียกทุม
  นายนรัตว์ รัตนวัย
  นางสาวหทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ
  นายยศวรรธน์ จันทนา
  นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล
  ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำ
  นางสาวปริยากร บัวทอง
  นางสาววาสนา วงศ์ษา

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000