เมนูหลัก

side

  alt

  นโยบายด้านการวิจัย

     1. ส่งเสริมบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัย

     2. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะฯ ทำผลงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนา ไปใช้ประโยชนฺ และแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ของชุมชนและท้องถิ่นได้

     3. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และงานด้านอื่นๆ


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000