เมนูหลัก

side

  alt

  นโยบายด้านการบริการวิชาการ

     1. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะฯ รัฐ และเอกชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ท้องถิ่น สังคม

     2. พัฒนางานวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในหลายๆรูปแบบ

     3. ถ่ายทอดความรู้ทางด้านงานวิชาการที่เกิดประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น

     4. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และงานด้านอื่นๆ ของคณะฯ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000