เมนูหลัก

side

  alt

  ปรัชญา ใฝ่รู้ สู้งาน ชำนาญกิจ

  ปณิธาน : ใฝ่เรียนฝึกฝน  ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม นำความรู้สู่ท้องถิ่น

  วิสัยทัศน์ : “คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้าน  เทคโนโลยี  ภูมิปัญญา เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ผลิตบัณฑิตได้ตามมาตรฐานสู่สังคม”

  พันธกิจ :

     1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้

     2. มุ่งเน้นการทำวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้และบูรณาการในท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

     3. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

     4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทย 

     5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000