เมนูหลัก

side


   
         
     
       

  ชื่อ : นายเทพ เพียมะลัง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 199 หมู่ 12 เทศบาลตำบลนางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. การจัดการการเกษตร
  ค.บ. เกษตรกรรม

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางณัฐณิชา อินจำปา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 76/4 หมู่ 3 ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67250

  วุฒิการศึกษา :

  ค.บ. เกษตรกรรม

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางวิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 26/24 หมู่ 5
  ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  วุฒิการศึกษา :

  บธ.บ. การจัดการทั่วไป

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาวภานุพรรณ คำพุฒ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  รศ.ม. รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นายเกรียงยศ ไทยช้อย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -
  วุฒิการศึกษา :

  วท.บ เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาววิชชุลดา เสนานุช

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางกุหลาบ ชาติชะนะ

  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  วุฒิการศึกษา :

  บธ.ม. บริหารธุรกิจ

  ศศ.บ. บริหารธุรกิจ

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นายดิษฐพล ตั้งมั่น

  ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  นศ.บ. นิเทศศาสตรบัณฑิต สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาวบุษยามาส นามพุทธา

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาววิไล สุกแก้ว

  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : กุลทินี ปานแดง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
         
     
       

  ชื่อ : วิรงลอง ทองขาว

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

  วุฒิการศึกษา :

  คอบ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   
   

  ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ บุญศิริ

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ฝ่ายธุรการ)

  วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี (วท.บ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน :อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000