เมนูหลัก

side


   
   
       
   
   
       

  ชื่อ : นายประจวบ สกลนครดี

  ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักมหาวิทยาลัย

  ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฎิบัติการ ดูแลห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิต(ลูกจ้างประจำ)

  ประจำอาคาร : เทคโนโลยีการผลิต

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นายสมัย กาละบุตร

  ที่อยู่ปัจจุบัน : บ้านพักมหาวิทยาลัย

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  ประจำอาคาร : ดูแลบริเวณพื้นที่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางสุพรรณี ปิ่นขาว

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 2 หมู่ 8 ต.สะเดียง อ.เมือง
  จ.เพชรบูรณ์

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร : เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ / อาคาร 17 ชั้น1 และห้องประชุม

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางเกื้อ อ่องยิ่ง

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร : คหกรรมศาสตร์

   
       
   
   
       


  ชื่อ : นางอัมพร มั่งมี

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(อาคารเก่า)

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางจตุพร นิลค่าเมือง

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร : เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ / อาคาร 17 ชั้น2-4

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางศิริพร ใจใหญ่

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 / อาคาร 18/3

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวสุรางค์รัตน์ จันตราแจ่ม

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 / อาคาร 18/4

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวรัตนาภรณ์ โฉมเงิน

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 / อาคาร 18/5

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางวันวิภา สุกแก้ว

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 / อาคาร 18/2

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นายธงชัย สียา

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติการ

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 / อาคาร 18/4

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นางพิรตินันท์ แพงทอง

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : คนงาน แม่บ้าน

  ประจำอาคาร: เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 / อาคาร 18/1

   
       
   
   
       

  ชื่อ : นายกฤษณา เมืองนา

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  ประจำอาคาร: อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

   
       
       
       

  ชื่อ : นายประมวล นามชาลี

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

  ประจำอาคาร : อาคาร 17


   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000