เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายมานะ อินพรมมี

  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 83/34 หมู่ 11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :
  ค.อ.ม. สถาปัตยกรรม : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : ผศ.นุทิศ เอี่ยมใส

  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีณครินวิโรฒประสานมิตร

  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ (ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง) : วิทยาลัยครูพระนคร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายขุนแผน ตุ้มทองคำ

  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (ออกแบบกราฟิก) :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายทิวา แก้วเสริม

  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  (ออกแบบเฟอร์นิเจอร์) : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางน้ำผึ้ง พูนวิวัฒน์

  สาขาวิชา : ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  ศษ.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  ค.อ.ม. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

      

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000