เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายวิทยา หนูช่างสิงห์

  สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน / อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 122/39 ถนนเทศบาลพัฒนา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :
  วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ
  (Industrial Engineering) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
  (Management Engineering) : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิศวกรรมการผลิต / อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ M.Eng. Metal Forming Technology : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  วท.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ B.Eng. Industrial Engineering : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวสุวิมล เทียกทุม

  สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  วศ.ม. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายนรัตว์ รัตนวัย

  สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. วิศวกรรมการจัดการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวหทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

  สาขาวิชา : วิศวกรรมการผลิต

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการพลังงาน

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   


   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000