เมนูหลัก

side   
         
     
       

  ชื่อ : นายยศวรรธน์ จันทนา

  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นายสมคิด ฤทธิ์เนติกุล

  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

  วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาวปริยากร บัวทอง

  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.วรชัย ศรีสมุดคำ

  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

  ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาววาสนา วงศ์ษา

  สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  หลักสูตร : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/1

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
      

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000