เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม

  สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 17 / อาคาร 18/3

  วุฒิการศึกษา :
  ปร.ด. การบริหารการศึกษา
  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา
  กศ.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวสุชิรา นวลกำแหง

  สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง :ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง /อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

  วุฒิการศึกษา :
  คอ.ม. โยธา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์

  สาขาวิชา: เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

  วุฒิการศึกษา :
  ปร.ด. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  ค.อ.ม. บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
  ค.บ. ก่อสร้าง

  อีเมล์ : Chuey อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายเอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง(หลังเก่า)

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา M.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา B.Eng Civil Engineering : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายเดชา ด้วงมาก

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

  วุฒิการศึกษา :

  คอ.ม. วิศวกรรมโยธา

  คบ. อุตสาหกรรมศิลป์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ :

  สาขาวิชา :

  หลักสูตร :

  ตำแหน่ง :

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/3

  วุฒิการศึกษา :

  อีเมล์ : 

  งานวิจัย >

  ตำราที่เผยแพร่ >

   

   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000