เมนูหลัก

side

   

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายปัญญา เทียนนาวา

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายสมเดช ศิริโสภณ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 12/5 ถนนพรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร18/5

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. อุตสาหกรรมการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ : วิทยาลัยครูพระนคร

  อีเมล์ : -

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรี ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  ค.ม. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม

  วท.บ. เทคโนโลยีการผลิต : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวบุษบากร คงเรือง

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  วท.บ. ฟิสิกส์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายเอราวัณ ชาญพหล

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา : ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายธนภัทร มะณีแสง

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิต

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/5

  วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ

  วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   


   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000