เมนูหลัก

side

   


   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายบุญรอด ทองสว่าง

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน :อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายกฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/ อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ))

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.Sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > ตำราวิชาการสื่อสารดาวเทียม

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายพิทักษ์ จิตรสำราญ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  B.Sc.Master of Science Program in Information Technology : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อ.ส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  B.Ind.Tech.(Electrical Engineering) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายสนธยา วันชัย

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  ค.อ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายโกศล พิทักษ์สัตยาพรต

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. ไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)M.sci Electrical Technology : มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  อ.ส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายณัฐพล ภู่ระหงษ์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000