เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายสุเมธ สงวนใจ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภูมิทัศน์ / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 148/97 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ / อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :
  ค.อ.ม. ไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายสุวิชา พุทธารัตน์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :

  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา :มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวนฤมล วันน้อย

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :

  วศ.ม. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายเสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  M.sci Electrical Technology

  วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายณรงค์ศักดิ์ แพงสาย

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 187/4 หมู่ที่11 ถนนทิพย์ภักดี ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 /อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :

  ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Master of Education in Industrial Technology(M.ed)

  วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม Bachelor of Science Program in Industrial Electrical Technology

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายนิสิต องอาจ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา :

  ค.อ.ม. ไฟฟ้า(ระบบไฟฟ้ากำลัง) B.Sc. Master of Science in Tecnical Education
  (Electrical Technology) : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  วท.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายสุชาติ เขียวนอก

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา : คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

  วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวศิริวรรณ พลเศษ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/4

  วุฒิการศึกษา : วท.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000