เมนูหลัก

side   
         
     
       

  ชื่อ : นายอมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : ตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร18/2 ชั้น 2 ห้อง AG201

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. (อุตสาหกรรมการศึกษา) 

  ค.บ. (ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์)

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นางนภาพร ตุ้มทองคำ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง :ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วท.บ. ฟิสิกส์
  (อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นายณัฐพล ชัยทวิชธานันท์

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร18/2

  วุฒิการศึกษา :

  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยลัยนเรศวร

  ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศ (กำลังศึกษาต่อ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นายศานต์ พานิชสิติ

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  และสารสนเทศ
  M.S. (Internet and Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ค.บ. ภาษาอังกฤษ
  B.Ed. (English) : สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาวพิมพ์พรรณ ทิพยแสง

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  M.S. (Information Technology) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  B.S (Computer Science) : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นายพีรวัฒน์ สุขเกษม

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา :

  ศป.ม. คอมพิวเตอร์อาร์ต
  MFA.Computer Art(Under Studying) : มหาวิทยาลัยรังสิต

  วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันราชภัฏจันเกษม

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
     
       

  ชื่อ : นางสาวรตวรรณ ทวีรักษากุล

  สาขาวิชา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  หลักสูตร : เทคโนโลยีบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำพิเศษ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคาร 18/2

  วุฒิการศึกษา : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
   


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000