เมนูหลัก

side

   
         
   
   
       

  ชื่อ : ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง

  สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย / อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 5/6 ถนนพรพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

  วุฒิการศึกษา :
  คศ.ม. คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  กศ.บ. คหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ : ...

  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางศิริวรางค์ ปทุมมาศ

  สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ / อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน :

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. การอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  ค.บ. ศิลปะประดิษฐ์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : ผศ. อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน :

  วุฒิการศึกษา :
  กศ.ม. การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ค.บ. คหกรรมศาสตร์ : วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
       
       

  ชื่อ : นางสาวชนิรัตน์ สำเร็จ

  สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  --

  --

  อีเมล์ :

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000