เมนูหลัก

side

   
   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายปิยพงศ์ บางใบ

  สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 299 หมู่ 2 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ม. ส่งเสริมการเกษตร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  วท.บ. การประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

  สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  วท.บ. การประมง เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายการันต์ ผึ่งบรรหาร

  สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. พืชไร่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายธนภัทร วรปัสสุ

  สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. ประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  วท.บ. ประมง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click  ชื่อ : นางสาวพรทิศา ทองสนิทกาญจน์

  สาขาวิชา : การจัดการการเกษตร

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  ...

  ...

  อีเมล์ :
  ...

  งานวิจัย > ...

  ตำราที่เผยแพร่ > click
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000