เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : ผศ.จารุนันท์ เอี่ยมแสน

  สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : 83/23 ม.11 ถนนสระบุรีหล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ม. การบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  วท.บ. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ : -

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร

  สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประกันคุณภาพการศึกษา / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ด. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล

  วท.ม. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.บ. เกษตรศาสตร์ สาขาสัตวบาล : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายประธาน เรียงลาด

  สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : -

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. สัตวศาสตร์ M.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  วท.บ. สัตวศาสตร์ B.Sci Animal Science : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวจันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว

  สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์/อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000