เมนูหลัก

side

   
   
         
   
   
       

  ชื่อ : ผศ.ดร.อมลณัฐ ฉัตรกระกูล

  สาขาวิชา : พืชศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชาเอกพืชศาสตร์ / ข้าราชการอาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ด. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.บ. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสุภาพร บางใบ

  สาขาวิชา : พืชศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ

  ที่อยู่ปัจจุบัน :

  วุฒิการศึกษา :
  วท.ด. เกษตรศาสตร์(ลาศึกษาต่อ)

  วท.ม. เกษตรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.บ. ศึกษาศาสตร์-เกษตร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นางสาวนุชจรี ทัดเศษ

  สาขาวิชา : พืชศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร M.S Agricultural Biotechnology : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  วท.บ. เกษตรศาสตร์ B.S Agricultural เกียรตินิยมอันดับ 1 : มหาวิทยาลัยนเรศวร

  อีเมล์ :
  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
         
   
   
       

  ชื่อ : นายศิวดล แจ่มจำรัส

  สาขาวิชา : พืชศาสตร์

  หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต

  ตำแหน่ง : อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

  ที่อยู่ปัจจุบัน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคาร17

  วุฒิการศึกษา :

  วท.ม. พืชสวน

  วท.บ. พืชศาสตร์

  อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

  งานวิจัย > click

  ตำราที่เผยแพร่ > click

   
   


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000