เมนูหลัก

side


       

   

  ส.ท.ดร. พิศุทธิ์ บัวเปรม
  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร


   
   

  --------------------------------------------------------------------------------
   

  นายปิยพงศ์ บางใบ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


   
   

  นายวิทยา หนูช่างสิงห์
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวางแผน   
   

  นายพิพัฒน์ ชนาเทพาพร
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา     
   

  นางภาวนา จันทรสมบัติ
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี


   
  --------------------------------------------------------------------------------


   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000