สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 0813716611
อีเมล์ : pisutb@hotmail.com


เมนูหลัก

side

  ปรัชญา
  "ใฝ่รู้ สู้งาน ชำนาญกิจ"

  ปณิธาน
  "ใฝ่เรียนฝึกฝน   ดำรงตนอย่างมีคุณธรรม   นำความรู้สู่ชุมชน"

  วิสัยทัศน์
  “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคน นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

  พันธะกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีค
  วามรู้ ความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้
  2. วิจัย พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
  3. ให้บริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ บุคคล องค์กรในสังคมและท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย

  วัตถุประสงค์
  1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  มีความรู้  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
  2.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้  ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์ในระดับที่ใช้งานได้
  3.  เพื่อส่งเสริมการวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนำไปพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้
  4.  เพื่อขยายความรู้ทางการศึกษา  เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้รับบริการทางวิชาการ
  5.  เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งทางด้านวิชาชีพของทางด้านการเกษตร     ด้าน คหกรรม  และด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาพัฒนา  แก้ปัญหารวมถึงการให้คำปรึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  6.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร  การจัดการทรัพยากรการศึกษารวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

  แผนที่ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

  ยุทธศาสตร์ที่  1  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  เป้าประสงค์
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการและทักษะด้านการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  มาตรการ
  1.  การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะ
  2.  การผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ
  3.  พัฒนาหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
  4.  ส่งเสริมและพัฒนาให้คณาจารย์ทำผลงานวิชาการ
  5.  จัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพและความประพฤติที่ดี  มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างและพัฒนาองค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เป้าประสงค์
  1.  มีการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
  2.  นักวิจัยรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการวิจัยและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3.  มีการตีพิมพ์  เผยแพร่งานวิจัยในระดับชาติ 
  มาตรการ
  1. บริหารจัดการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
  2. พัฒนานักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
  3. สำรวจบริบทชุมชน  ส่งเสริมการเขียนหัวข้อเสนองานวิจัยให้สอดคล้องกับแหล่งทุนวิจัย
  การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคมโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น รวมทั้งสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ
  เป้าประสงค์
  1.  บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น และสังคม
  2.  สืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากระราชดำริ
  3.  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
  4.  สร้างเครือข่ายบริการวิชาการกับท้องถิ่น
  มาตรการ
  1. การสำรวจบริบทชุมชุนเพื่อการให้บริการวิชาการ
  2. การจัดบริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน
  3. จัดตั้งศูนย์บริการด้านวิชาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
  4. จัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
  5. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  ยุทธศาสตร์ที่  4  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
  เป้าประสงค์
  1. บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม  สืบสาน  เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น
  2. เพื่อบริการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ
  มาตรการ
  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น
  2.  ส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการ  และเผยแพร่การละเล่นพื้นบ้านไทย
  3.  มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และประเพณีท้องถิ่น ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ

  ยุทธศาสตร์ที่  5  มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
  เป้าประสงค์
  1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพที่มีข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารและให้บริการ
  3. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากร
  4. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีประสิทธิภาพ
  มาตรการ
  1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงานและศึกษาต่อตรงตามสาขาวิชา
  2. จัดระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
  3. จัดทำเกณฑ์การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานบุคลากร  งบประมาณ  และทรัพยากร
  4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  แผนบริหารทรัพยากรมนุษย์  และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
  5. บริหารคณะฯ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้มีประสิทธิภาพ

   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000