เมนูหลัก

side


  กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
  # รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
  1 ระบบกลไกการกำกับติกตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณัฐณิชา อินจำปา 307
  2 ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ณัฐณิชา อินจำปา 331
  3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณัฐณิชา อินจำปา 315
  4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ณัฐณิชา อินจำปา 271
  5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณัฐณิชา อินจำปา 399
  6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ณัฐณิชา อินจำปา 280
  7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณัฐณิชา อินจำปา 292
  8 คำสั่่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ณัฐณิชา อินจำปา 370
  9 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณัฐณิชา อินจำปา 308
  10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ.2558 ณัฐณิชา 395
   
  เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
  หน้า 1 จาก 2

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000