เมนูหลัก

side

  ลำดับที่

  ชื่องานวิจัย

  ปีที่ทำวิจัย

  เจ้าของผลงาน

  หน่วยงาน/ผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์

  ปีที่นำไปใช้

  พ.ศ. 2553

  1

  การสืบค้นตำนานหลวงพ่อใหญ่วัดตาลและศาลเจ้าพ่อในชุมชนอำเภอหล่มเก่า เพื่อการสืบสานฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านและส่งเสริมการท่องเที่ยว

  51

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า

  53

  2

  เรื่องการเพิ่มผลผลิตมะขามหวานพันธุ์สีทองของกลุ่มวิสาหกิจชมุชนบ้านพลำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  52

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านโป่งตาเบ้า

  53

  3

  การบริหารแมลงศัตรูมะขามหวานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลำ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  52

  ประธานเรียงลาด

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านโป่งตาเบ้า

  53

  4

  การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพมะขามหวานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มวิสหกิจชุมชนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  52

  เทพ  เพียมะลัง

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานบ้านโป่งตาเบ้า

  53

  5

  การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  52

  เทพ เพียงมะลัง,

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  53

  6

  การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชปลอดภัยของชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  52

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  53

  พ.ศ. 2554

  1

  การพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าข้าวจากระดับชุมชนสู่ตลาดอย่างยั่งยืน

  54

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

   -

  54

  2

  การแปรรูปผ้ามุกของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านติ้ว โดยกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านติ้ว

  54

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

   

   -

  54

  3

  การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตมะขามหวานพันธุ์สีทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพลำ

  53

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

   -

  54

  4

  การจัดการดินเพื่อการฟื้นฟูสวนมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  54

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

   -

  54

  5

  การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  54

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

   -

  54

  พ.ศ. 2555

  1

  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะขามหวาน ตำบลตะเบาะ

  55

  2

  การพัฒนานวัตกรรมการเทียบสัดส่วนต้นต่อกิ่งเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  ประธาน เรียงลาด

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะขามหวาน ตำบลตะเบาะ

  55

  3

  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวนมะขามหวานต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  เทพ เพียมะลัง

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมการปลูกมะขามหวาน ตำบลตะเบาะ

  55

  4

  การพัฒนาชุดกลไกการกรอกน้ำจิ้มสำหรับเครื่องผสมและกรอกน้ำจิ้มสุกี้

   

  ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย ศรีสวัสดิ์

  ร้านน้ำจิ้มสุกี้ พริกรวย

  55

  5

  การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  54

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะขามหวานริมสีม่วง

  55

  พ.ศ. 2556

  1

  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

  56

  2

  การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  54

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

  56

  3

  การศึกษาความต้องการมะขามเปรี้ยวเพื่อการแปรรูปและการพัฒนาเทคนิควิธีการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองแบ่งและบ้านขี้นาค ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  เทพ เพียมะลัง,

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล

  56

  4

  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมสร้างธุรกิจชุมชนผ้ามุกบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุก

  56

  5

  ศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลผลิตมะขามหวานพันธ์ศรีชมภูเพื่อป้องกันการทำลายด้วงขาโต

  54

  เทพ เพียมะลัง

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์

  56

  6

  การพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนด้วยบาติกเคมี และสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชนตำบลวังชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

  55

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  กลุ่มศิลปหัตถกรรมชุมชน

  56

  พ.ศ. 2557

  1

  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะฝักมะขามสินค้า OTOP กลุ่มสตรีก้าวหน้า ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  57

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  กลุ่มสตรีกาวหน้า

  57

  2

  การพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างงานอาคาร

  57

  สุธิรา เบญจานุกรม

  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา

  57


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000