เมนูหลัก

side

  ลำดับที่

  ชื่อผลงานวิจัย

  เจ้าของผลงาน

  แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่

  วัน/เดือน/ปี

  ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

  บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

  1

  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกะเทาะเปลือกมะขาม

  วิทยา หนูช่างสิงห์,

  ธนภัทร มะณีแสง

  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม

  อุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2557

  30 – 31 ตุลาคม 57

  2

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานผลโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  นฤมล วันน้อย

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  3

  การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์

  ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  4

  ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวแรม

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  5

  รูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  สุชิรา นวลกำแหง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  6

  เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการการอนุรักษ์พลังงาน

  นฤมล วันน้อย

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

  30 - 31 มีนาคม 58

  7

  การจัดการความเสี่ยงและสภาพอันตรายต่างๆ ในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  นรัตว์ รัตนวัย,

  เอราวัณ ชาญพหล

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  8

  การออกแบบและสร้างเครื่องทำแบบหล่อแบบเปลือกสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน

  สุวิมล เทียกทุม

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 58

  9

  การออกแบบและสร้างเครื่องผลิตไบโอดีเซลสำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

  หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2

  14 กุมภาพันธ์ 2558

  10

  การออกแบบและสร้างอุปกรณ์จับยึดหมุนเพลาในงานตัดด้วยแท่นตัดไฟเบอร์

  ปัญญา เทียนนาวา,

  หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ

  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”

  20 พฤษภาคม 58

  11

  การออกแบบและสร้างเครื่องมือปั้นเนื้อมะขามแก้ว

  วิทยา หนูช่างสิงห์,

  นรัตว์ รัตนวัย,

  มะณีแสง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ

  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”

  20 พฤษภาคม 58

  12

  การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการพัฒนาวัสดุจากงานประดับยนต์สำหรับทำเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 2 ที่มีค่าแบล็คเฟซซิกเนเจอร์ต่ำ

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ

  “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3”

  20 พฤษภาคม 58

  13

  การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

  ศิริวรรณ พลเศษ

  การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 8

  3 – 5 มิถุนายน 58

  14

  การพัฒนาสวัสดิการสำหรับผู้ประสบปัญหาในบ้านพักเด็กและครอบครัวอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์

  ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์

  การประชุมวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2558

  12 มิถุนายน 58

  15

  ผลของ ๑๗ beta estradiol ต่อการแปลงเพศปลาหมอ

  ธนภัทร วรปัสสุ

  การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9

  2 - 3 กรกฎาคม 58

  16

  การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

  สนธยา วันชัย

  การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6

  23-24 กรกฎาคม 58

  บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

  1

  Study of Factors Affecting Artificial Aging of 6061 Aluminum Alloy by Factorial Design.

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  NRRU Issue for the SIBR-NRRU 2014 Conference. Hong Kong; 2014.

  27-28 Sep 2014

  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

  1

  อนุสิทธิบัตร “แผ่นเกราะกันกระสุนจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์”

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250

  10 ตุลาคม 57

  2

  ชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9250

  10 เมษายน 58

  บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

  1

  การสังเคราะห์ตัวควบคุมแบบ PI, PD และ PID โหมดกระแสโดยใช้ AD844 A Synthesis of Current-mode PI, PD และ PID Controllers Employing AD844

  กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

  วารสาร มทร.อีสาน

  ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 57

  2

  การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม,

  สุชิรา นวลกำแหง

  วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร

  ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 57

  3

  การพัฒนาเครื่องกรอกดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา รุ่น 2

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

  ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 57

  บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

  1

  ปริมาณสารอาหารในน้ำ และการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาในแหล่งน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

  ณัฐรินทร์ ศิริรัตนนันท์

  วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ( Journal of Agricultural Research and Extension : ISSN 0125 – 8850 )

  ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 58

  2

  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม กลุ่มสตรีก้าวหน้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  หทัยนุช จันทร์ชัยภูมิ

  สุวิมล เทียกทุม

  วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

  ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 58

  บทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank www.scimagojr.com)

  1

  CDCTA and OTA Realizations of a Multi-phase Sinusoidal Oscillator

  กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย,

  โกศล พิทักษ์สัตยาพรต

  วารสาร IETE Technical Review (Institution of Electronics and Telecommunication Engineers)

  2015

  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

  1

  โครงการพัฒนาเครื่องทำขนมผิง

  ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  สถาบันไทย-เยอรมันสัญญาเลขที่ 027 / 2557

  พฤษภาคม – ธันวาคม 57

  2

  โครงการพัฒนาเครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม

  วิทยา หนูช่างสิงห์

  สถาบันไทย-เยอรมันสัญญาเลขที่ 028 / 2557

  พฤษภาคม – ธันวาคม 57


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000