เมนูหลัก

side

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การออกแบบและพัฒนาสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  255,000

  2

  การพัฒนาสร้างนวัตกรรมวัสดุไม้ไผ่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  390,500

  3

  การศึกษาและพัฒนาวิธีการยืดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากแมลงศัตรูทำลายไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองคำ

  369,000

  4

  การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพชบุระสำหรับผลิตภัณ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์

  390,500

  5

  รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่นำไปสู่การลดละเลิกอบายมุขในงานประเพณีต่างๆ ของชุมชนในอำเภอหล่มสัก – อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พีรวัฒน์  สุขเกษม

  616,000

  6

  รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  อาจารย์ภูมิศักดิ์  สนามชัยสกุล

  608,000

  7

  การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นต้นแบบสู่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  616,000

  8

  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการออกแบบประดิษฐ์ (เครื่องฟั่นเชือก / ทำเกลียวเชือกขนาดเล็ก) เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก บ้านโคกโปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส

  616,000

  9

  สืบสานภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ถูกลืม : บ้านนางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุภาพร  บางใบ

  612,000

   

  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นรัตว์  รัตนวัย

  10,000

  2

  การปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเชิงบูรณาการ : กรณีศึกษาเพิ่มผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของเกษตรกรตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นรัตว์  รัตนวัย

  173,250

  3

  กระบวนการผลิตแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาการใช้สารสกัดธรรมชาติเพื่อกระตุ้นการเกิดดอกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

   

  อาจารย์การัตน์  ผึ่งบรรหาร

  187,050

  4

  การพัฒนาความรู้และส่งเสริมด้านไอซีที ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์

  29,380

  5

  การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ไอซีทีในชีวิตประจำวัน

  อาจารย์วาสนา  วงศ์ษา

  52,600

  6

  บทบาทและแนวทางในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไอซีทีของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านโคกดงมูลเหล็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ปริยากร  บัวทอง

  35,250

  7

  ความหนาแน่นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตา และความสามารถในการดูดซึมปริมาณแอมโมเนียที่ละลายในน้ำ

  อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์

  40,000

  8

  ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม

  อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย

  45,000

  9

  ผลการเสริมแคลเซียมบิวทีเรทในอาหารต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรหย่านม

  อาจารย์จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว

  84,600

  10

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากแกลบสำหรับใช้ในการขนส่งของผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ตำบลดงมูลเหล็ก

  อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม

  50,000

  11

  ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ

  อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ

  50,000

  12

  ชุดตรวจสอบสถานภาพห้องเรียนไร้สายเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่าย

  อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล

  42,500

  13

  ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม

  50,000

  14

  การศึกษาและสร้างเครื่องต้นแบบการตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สาย สำหรับโครงข่ายเฝ้าติดตามคุณภาพกำลังไฟฟ้าและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ

  อาจารย์นฤมล  วันน้อย

  79,000

  15

  การออกแบบวงจรซีเควนเชียนลอจิกด้วยวิธีขั้นตอนเชิงวิวัฒนาการ

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  32,800

  16

  การพัฒนาโปรแกรมจำลองการจัดตารางการทำงานของหน่วยประมวลผลกลาง

  อาจารย์พิมพ์พรรณ  ทิพยแสง

  27,500

  17

  การศึกษาแนวทางการจัดการและนำระบบสารสนเทศมาใช้ในกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ

  45,500

  18

  การศึกษาระบบการขนส่งด้วยรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีแบบจำลองและเมตาฮิวริสติกอัลกอลิทึม

  อาจารย์ปัญญา  เทียนนาวา

  18,000

  19

  ศึกษาแนวทางการออกแบบก่อสร้างการระบายน้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตนอกฤดูกาลของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองสู่ชุมชนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (กรณีศึกษาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง นายอรชุน สีสมร)

  อาจารย์เดชา  ด้วงมาก

  80,000

  20

  การศึกษารายละเอียดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าเลา

  อาจารย์เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  50,000

  21

  ระบบส่องสว่างหลอกแอลอีดีในอาคารเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  79,000

  22

  การออกแบบและประดิษฐ์เครื่องฉีกก้านใบยาสำหรับกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์

  300,000

  23

  การพัฒนาสารเคลือบ TiO2 ในการประยุกต์ใช้กับวัสดุกันกระแทก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้หลังการเก็บเกี่ยว

  อาจารย์บุษบากร  คงเรือง

  100,000

  24

  การสืบสานพลังงานทดแทนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : การพัฒนาระบบน้ำอัตโนมัติจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อรดน้ำต้นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์

  150,000

  25

  การพัฒนาเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขามหวานสำหรับใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์

  150,000

  26

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนไม้มะขาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  อาจารย์ทิวา  แก้วเสริม

  100,000

   

  ประเภทนักวิจัยหน้าใหม่

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การศึกษาผลของวัสดุปลูกจากปุ๋ยหมักจากเปลือกฝักมะขามต่อคุณภาพของดินพร้อมปลูก

  อาจารย์ศิวดล  แจ่มจำรัส

  16,000

  2

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะม่วงน้ำปลาหวาน

  อาจารย์ชนิรัตน์  สำเร็จ

  14,000

  3

  การเสริมโปรตีนเซริซินในอาหารปลานิลต่อระบบภูมิคุ้มกัน

  อาจารย์พรทิศา ทองสนิทกาญจน์

  15,000

   

  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนามของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์

  200,000

  2

  การศึกษาคุณสมบัติด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบสำหรับผลิตเครื่องปั้นดินเผา บ้านแก่งเป้า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  300,000

   

  ความหลากหลายรูปแบบการสร้างบ้านพักอาศัยตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ (กรณีศึกษาชุมชนบ้านนกงาม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์)

  อาจารย์เดชา  ด้วงมาก

  380,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000