เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาผ่านความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการย่อย)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุทิศ  เอี่ยมใส

  300,000

  2

  การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ (โครงการย่อย)

  อาจารย์ ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์

  300,000

  3

  การสร้างระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  401,800

  4

  การสร้างเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำหลากของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์

  300,000

  5

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดทำระบบเตือนภัยสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย

  300,000

  6

  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับเตือนภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์อเนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  300,000

  7

  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  300,000

  8

  การจัดการศัตรูมะขามหวานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร

  110,800

  9

  การจัดการหนอนเจาะกิ่งมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  นายเทพ  เพียมะลัง

  290,000

  10

  เทคโนโลยีการผลิตบัวบกและการใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  242,500

  11

  เทคโนโลยีการผลิตบัวบกปลอดสารพิษสู่ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  325,000

  12

  การผลิตเครื่องดื่มบัวบกใยอาหารสูงในน้ำสมุนไพร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  325,000

  13

  การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  273,650

  14

  การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  385,950

  15

  การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากกาบหมากสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองคำ

  385,950

  16

  การออกแบบทดลองบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากต้นกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์

  385,950

  17

  รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ภูมิศักดิ์  สนามชัยสกุล

  256,500

  18

  ศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นต้นแบบสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  498,900

   

  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาโปรแกรมการประมาณราคาวัสดุก่อสร้างงานอาคาร

  อาจารย์สุธิรา  เบญจานุกรม

  20,000

  2

  การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกรองความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสที่ควบคุมได้แบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวงจรแอนาล็อก

  อาจารย์ฐิตินันท์  พรรณรัตนชัย

  38,000

  3

  การสังเคราะห์และออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณซานย์ควอเดรเจอร์ที่ปรับขนาดสัญญาณเอ้าต์พุตพุตได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

  อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา

  38,000

  4

  วงจรกรองหยุดแถบขนาดเล็กสำหรับโครงข่ายสื่อสารไร้สาย

  อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรชัย  ศรีสมุดคำ

  27,000

  5

  ศึกษาคุณสมบัติการตอบสนองทางความถี่จำเพาะของระบบบาร์โรรีเฟค

  อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก

  38,000

  6

  การพัฒนาเข็มขัดตรวจจับแหล่งกำเนิดเสียงสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน

  อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ

  38,000

  7

  การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของที่ระลึกพวงกุญแจโลหะรูปฝักมะขาม สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีก้าวหน้า ต.สักหลง อาจารย์หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

  35,500

  8

  เครื่องต้นแบบแสดงผลคุณภาพกำลังไฟฟ้าและบันทึกผลอัจฉริยะด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแลปวิวสำหรับการจัดการอนุรักษ์พลังงาน

  อาจารย์นฤมล  วันน้อย

  38,000

  9

  การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมอาหารในการเลี้ยงลูกกบแปลงเพศ

  อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ

  40,000

  10

  ผลของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ

  อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ

  30,000

  11

  การใช้แก่นตะวันและไฮโดรคอลลอยด์ในหมูยอไขมันต่ำ

  อาจารย์ธนัชชา  กุญแจทอง

  25,000

   

  ประเภทการเรียนการสอน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การใช้เทคนิคการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  14,000

   

  ประเภทนักวิจัยหน้าใหม่

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  สัดส่วนที่เหมาะสมของการใช้แหนสดร่วมกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปในการเลี้ยงลูกปลานิล

  อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์

  38,500

  2

  การออกแบบและสร้างตะแกรงสำหรับการคัดขนาดมะขามฟักดิ่ง

  อาจารย์บุษบากร  คงเรือง

  42,000

  3

  ออกแบบระบบ เปิด-ปิด ไฟฟ้าภายในอาคารด้วยระบบสมาร์ทโฟน

  อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ

  36,600

   

  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษา

  อาจารย์ ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์

  300,000

  2

  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  200,000

   

  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกกล้วย

  อาจารย์ทิวา  แก้วเสริม

  150,000

  2

  เครื่องทำไม้ไก่ย่าง

  อาจารย์เอราวัณ  ชาญพหล

  35,000

   

  สถาบันไทย – เยอรมัน ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การการพัฒนาเครื่องกรอกข้าวหลาม-ปลอกข้าวหลาม

  อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์

  260,000

  2

  การพัฒนาเครื่องทำขนมผิง

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

  185,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000