เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  รูปแบบการจัดการความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดสารสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ปลูกข้าว จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา  สนามชัยสกุล

  207,745

  2

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  อาจารย์เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์

  40,000

  3

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  ดร.บุญช่วย สุทธิรักษ์

  40,000

  4

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม

  40,000

  5

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาศึกษาที่สนองการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  อาจารย์สุวิชา พุทธารัตน์

  40,000

  6

  ความแปรปรวนของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเตาและสาหร่ายลอนในแหล่งน้ำธรรมชาติของจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิพัฒน์  ชนาเทพาพร

  180,478

  7

  สืบสาน  สร้างสรรค์  ผืนแผ่นดินเกษตรของพ่อตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ

  341,293

  8

  ศึกษาการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดอุทกภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรลุ่มแม่น้ำป่าสักส่วนที่  2  จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  234,793

   

  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การผลิตผงปรุงรสแกงขี้เหล็ก

  อาจารย์ธนัชชา  กุญแจทอง

  30,000

  2

  ผลของ 17 beta  estradiol  ต่อการแปลงเพศของปลาหมอ

  อาจารย์ธนภัทร  วรปัสสุ

  50,000

  3

  การผลิตครีมซุบผงจากข้าวกล้องงอกและไข่น้ำ

  ผศ.ศันศนีย์  อุตม์อ่าง

  40,000

  4

  ศึกษาระบบการปลูกพืชหลังนาในพื้นที่ตำบลบ้านไร่

  อาจารย์การันต์  ผึ่งบรรหาร

  30,000

  5

  ศึกษารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในอาคารของบุคคลากรและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  30,000

  6

  การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการบ่มเทียมโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด  6061  โดยการทดลองแบบแฟคทอเรียล

  อาจารย์กนกพร  บุญจูบุตร

  52,000

  7

  ศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  สิบโท  ดร.พิสุทธิ์  บัวเปรม

  40,000

  8

  ผลผลิตอาหารสัตว์หมักจากละอองข้าวโพดที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนะ

  อาจารย์ประธาน  เรียงลาด

  90,000

  9

  การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดทดลองเพื่อเสริมทักษะวิชาปฏิบัติการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ

  อาจารย์วรชัย  ศรีสมุดดำ

  27,000

  10

  ชุดโคมไฟส่องสว่างถนนหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์

  อาจารย์สุชาติ  เขียวนอก

  27,000

  11

  การศึกษาสมรรถนะของชุดถอดรกมะขาม : กรณีศึกษามะขามหวานพันธุ์ประกายทอง

  อาจารย์ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์

  30,000

  12

  การสังเคราะห์วงจรจำลองอุปกรณ์ที่ให้ค่าความไวต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและประยุกต์ใช้งาน

  อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา

  34,600

  13

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพแรงดันไฟฟ้าแบบรายงานโดยตรงของอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์นฤมล  พลเวียงคำ

  30,000

  14

  กังหันลมผลิตไฟฟ้าสำหรับการส่องสว่างภายนอกอาคาร

  อาจารย์เสริมศักดิ์  ทิพย์วงศ์

  27,000

  15

  การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ปริมาณงานและปริมาณราคาโครงสร้างบ้านคอนกรีตเสริมเหล็ก

  อาจารย์สุธิรา  เบญจานุกรม

  30,000

  16

  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

  อาจารย์สุเมธ  สงวนใจ

  32,000

  17

  ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาด  300  วัตต์

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  45,000

  18

  ศึกษาและเปรียบเทียบแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

  อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย

  27,000

  19

  แบบจำลองปั๊มน้ำอาคารสูงเพื่อการศึกษาการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า

  อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์

  27,000

  20

  การพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โฟล์ลิฟท์

  อาจารย์ศานต์  พานิชสิติ

  28,000

  21

  การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้แผ่นคาร์บอนเคฟล่าในงานประดับยนต์สำหรับเสื้อเกราะกันกระสุนป้องันภัยคุกคามระดับ A

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

  85,000

  22

  ผลของการจัดการฟาร์มโคนมที่แตกต่างกัน ต่อสุขภาพ ปริมาณผลผลิตน้ำนมและคุณภาพน้ำนมของโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร

  97,500

  23

  ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในไข่น้ำที่มีต่อพืชทดสอบ

  ผศ. ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  32,000

  24

  การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไส้เดือนที่แตกต่างกันต่อการผลิตมูลไส้เดือนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์จันทร์จิรา  โต๊ะขวัญแก้ว

  27,000

   

  ประเภทการเรียนการสอน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  สาเหตุที่ทำให้นักศึกษา  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตหมู่เรียน 5511021317  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ไม่ตั้งใจเรียน

  อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม

  10,000

  2

  การประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในโรงปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์นรัตว์  รัตนชัย

  73,400

   

  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  ความหลากหลายของข้าวพื้นเมืองภาคเหนือกรณีศึกษา  :  ข้าวไร่พื้นเมืองในจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา  สนามชัยสกุล

  150,000

  2

  การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะวิจัยของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  ดร.บุญช่วย  สุทธิรักษ์

  210,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000