เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาผลิตภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์

  (งบบริหารแผนงานวิจัย)

  ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์

  165,000

  2

  การพัฒนานวัตกรรมการเทียบสัดส่วนต้นต่อกิ่งเลี้ยงที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกร จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ประธาน เรียงลาด

  165,000

  3

  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมะขามหวานสู่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  165,000

  4

  การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวนมะขามหวานต่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

  นายเทพ  เพียมะลัง

  165,000

  5

  ผลของความผันแปรของสภาวะโลกร้อนต่อการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  165,000

  6

  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กจังหวัดเพชรบูรณ์ (งบบริหารแผนงานวิจัย)

  อาจารย์สุภาพร บางใบ

  82,897

  7

  การคงอยู่ของสมุนไพรและผักพื้นบ้านของชุมชนลุ่มน้ำเข็ก

  อาจารย์สุภาพร บางใบ

  255,103

  8

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยผลผลิตเกษตรลุ่มน้ำเข็ก

  อาจารย์นุชจรี ทัดเศษ

  257,017

  9

  ชุมชนต้นน้ำรักษ์ลุ่มน้ำเข็ก

  อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ

  257,083

  10

  เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์ของไข่น้ำในเชิงพาณิชย์ (งบบริหารแผนงานวิจัย)

  ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  30,000

  11

  การพัฒนาตำบลอาหารจากไข่น้ำเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์

  ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  126,605

  12

  การพัฒนาชุดเพาะเลี้ยงไข่น้ำ

  อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย

  211,140

  13

  การพัฒนาการผลิตและการเก็บรักษาไข่น้ำ

  ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  142,950

  14

  ทุนทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม กับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน

  (งบบริหารแผนงานวิจัย)

  ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส

  24,600

  15

  ทุนทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีกับการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส

  729,900

  16

  ออกแบบทดลองสร้างผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

  อาจารย์ทิวา  แก้วเสริม

  434,600

  17

  การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์มานะ อินพรมมี

  451,000

  18

  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมสร้างธุรกิจผ้ามุกบ้านติ้วอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ

  363,600

   

  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  ชุดโคมหลอดแอลอีดีสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า

  อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

  30,000

  2

  วิจัยและพัฒนาชุดผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมแบบ     ซาโวเนียส

  อาจารย์ธีระ  หงสารกุล

  30,000

  3

  การผลิตซอสหลนเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

  ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  30,000

  4

  ชุดประลองการควบคุมลิฟท์จำลอง 4 ชั้นแบบคู่ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  30,000

  5

  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับความเร็วรอบต่ำ

  อาจารย์สุเมธ สงวนใจ

  29,500

  6

  วิจัยและพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย

  อาจารย์สุวิชา พุทธารัตน์

  30,000

  7

  ความหลากชนิดของปลาในอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง     ต.สะเดียง อาจารย์เมือง จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2555 ถึง กันยายน 2555

  อาจารย์ณัฐรินทร์  ศิริรัตนนันท์

  27,500

  8

  พัฒนาชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

  อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล

  30,000

  9

  การตรวจสอบฝักมะขามหวานเสียโดยวิธีการประมวลผลภาพ

  อาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์

  30,000

  10

  การศึกษาประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมและการพัฒนาพันธุกรรมโคนมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร

  30,000

   

  ประเภทการเรียนการสอน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการสื่อสารดาวเทียมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย

  10,000

  2

  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติการทดสอบวิเคราะห์ขนาดของดินเม็ดหยาบ โดยวิธีตะแกรงร่อนในวิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  10,000

  3

  การพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ด้วยโปรแกรมจำลองการทำงาน

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  10,000

  4

  การศึกษาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักศึกษา  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง

  สิบโท ดร.พิศุทธิ์  บัวเปรม

  10,000

   

  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาส่งเสริมเพิ่มคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนด้วยบาติกเคมีและสีธรรมชาติของกลุ่มศิลปหัตถกรรมขุมชนตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  115,000

  2

  การศึกษาความต้องการมะขามเปรี้ยวเพื่อการแปรรูปและพัฒนาเทคนิควิธีการต่อยอดที่มีประสิทธิภาพโดยมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลวังบาล อำเภอ หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  นายเทพ  เพียมะลัง

  112,500

  3

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน

  อาจารย์เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  115,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000