เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามหวานเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน(บริหารจัดการแผน)

  ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์

  99,994

  2

  โครงการย่อยที่ 1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ของมะขาม

  ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  123,099

  3

  โครงการย่อยที่ 1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฝ้ายย้อมสีจากมะขามหวาน

  ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ

  126,426

  4

  โครงการย่อยที่ 1.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้มะขามหวาน

  ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส

  117,675

  5

  โครงการย่อยที่ 1.4 การพัฒนากะหรี่ปั๊บไส้มะขามหวานเพื่อเป็นของฝากจากจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง

  116,570

  6

  โครงการย่อยที่ 2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัฒนธรรมการแต่งกายของชนเผ่า บนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์มานะ  อินพรมมี

  204,488

  7

  โครงการย่อยที่ 2.6 การท่องเที่ยวผจญภัยด้วยจักรเสือภูเขาโดยชุมชน

  อาจารย์ปัญญา  เทียนนาวา

  203,940

  8

  การจัดการสวนมะขาวหวานเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา  สนามชัยกุล

  120,000

  9

  โครงการย่อยที่ 3.1 การจัดการเชื้อราแบบผสมผสานในสวนมะขามหวานของเกษตรกรเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา  สนามชัยกุล

  120,000

  10

  โครงการย่อยที่ 3.2 การจัดการดินเพื่อการฟื้นฟูสวนมะขามหวาน ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวานในจังหวัดเพชรบูรณ์

  นายเทพ เพียมะลัง

  120,000

  11

  โครงการย่อยที่ 3.3 การพัฒนารูปแบบการตัดแต่งต้นมะขามหวานเพื่อควบคุมความสูงและทรงพุ่มแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ประธาน  เรียงลาด

  120,000

  12

  โครงการย่อยที่ 5.1 การศึกษาสถานภาพของชนิดพันธ์ต่างถิ่นที่รุกรานในลุ่มน้ำป่าสัก

  อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมมิกพงษ์

  80,000

  13

  โครงการย่อยที่ 7.2 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงในท้องถิ่นและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว

  อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมมิกพงษ์

  135,000

  14

  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกโดยการผสมผสานวัสดุและศิลปกรรมของท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.นุทิศ  เอี่ยมใส

  365,500

  15

  การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนินไฟฟ้า กรณีศึกษาน้ำตกธาราเอราวัณชุมชนบ้านตะเบาะ

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  199,700

  16

  การบูรณาการการจัดระบบการผลิตของกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ในเชิงธุรกิจชุมชน

  อาจารย์บุญช่วย สุทธิรักษ์

  301,250

  17

  เครื่องแกะสลักไม้อัตโนมัติ

  อาจารย์พิศุทธิ์  บัวเปรม

  200,000

   

  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  เครื่องบรรจุดินใส่ถุงเพาะชำกล้ายางพารา

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

  15,000

  2

  การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้แปรรูป กลุ่มประดิษฐ์กรรมไม้เหลือใช้ชุมชนน้ำซับเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ขุนแผน  ตุ้มทองคำ

  15,000

  3

  ผลของการกินได้อย่างอิสระของอาหารข้นอันก้อนของโคเนื้อ

  ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์

  15,000

  4

  ผลของการใช้เปลือกมะขามหวานประกอบอาหารสำเร็จรูปที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของโคเนื้อ

  อาจารย์ประธาน  เรียงลาด

  15,000

  5

  การพัฒนาการผลิตซอสผัดกระเพราเพื่อเป็นต้นแบบการผลิตเชิงอุตสาหกรรม

  ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  15,000

  6

  การศึกษาพฤติกรรมการรับแรงของรอยต่อคาน-เสาคอนกรีตสำเร็จรูป

  อาจารย์เอนกพงศ์  ธรรมาธิวัฒน์

  15,000

  7

  การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากต้นยาสูบเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อาจารย์นุชจรี ทัดเศษ

  15,000

  8

  การออกแบบตราสัญญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ชาใบหม่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ทิวา  แก้วเสริม

  15,000

  9

  การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  15,000

  10

  ปัจจัยของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ

  อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์

  15,000

  11

  ชุดอุปกรณ์ควบคุมการกรอกน้ำจิ้ม

  อาจารย์ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์

  15,000

  12

  วิจัยและพัฒนาระบบควบคุมและแสดงระดับปริมาตรของน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์

  12,540

  13

  ชุดรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าสำหรับกังหันลมผลิตไฟฟ้า

  อาจารย์เสริมศักดิ์  พิทย์วงส์

  12,540

  14

  เครื่องวิชวลไลเซอร์แบบประยุกต์

  อาจารย์สุเมธ  สงวนใจ

  12,540

  15

  ชุดป้องกันนกด้วยแม่เหล็กถาวร

  อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

  12,540

  16

  การทดลองผลิตแผ่นวัสดุจากฟางข้าวสำหรับงานก่อสร้าง

  อาจารย์สุชิรา  นวลกำแหง

  12,540

  17

  ศึกษาวิธีที่เหมาะสมในการเก็บรักษาผลผลิตมะขามหวานพันธุ์สีชมภู  เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของด้วงเขาโต

  นายเทพ  เพียมะลัง

  12,540

  18

  เครื่องควบคุมการให้น้ำโดยการวัดและอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด

  อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  12,540

  19

  การพัฒนาชุดจัดเก็บและใช้งานไฟฟ้าจากพลังงานลม

  อาจารย์บุญรอด  ทองสว่าง

  12,540

  20

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์

  12,540

  21

  การพัฒนาระบบวีดีโอถ่ายทอดสดเพื่อการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต

  อาจารย์นภาพร  ตุ้มทองคำ

  12,540

  22

  การออกแบบและสร้างเครื่องเก็บรังไหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรังไหมจากจ่อหมุน

  อาจารย์สุวิมล  เทียกทุม

  12,540

   

  ประเภทการเรียนการสอน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องสถิติในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  5,000

   

  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อาจารย์สุภาพร  บางใบ

  419,000

  2

  การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  394,000

  3

  การพัฒนาแปรรูปผ้ามุกของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  272,000

  4

  การสร้างชุดเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อการผลิตไบโอดีเชล

  อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย

  158,000

  5

  ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อการทำนาของเกษตรตรในลุ่มแม่น้ำป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  95,000

  6

  การพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวเพื่อเข้าสู่มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.ดร.อมลณัฐ  ฉัตรตระกูล

  200,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000