เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน

  อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

  684,900

  2

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ การทำเกษตรแนวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  อาจารย์ปิยพงศ์ บางใบ

  436,500

  1

  การฟื้นฟูสวนมะขามเพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ผู้ปลูกมะขามหวานบ้านปากตก อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์จินตนา สนามชัยสกุล

  137,600


  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  ผลของ 17 ß-เอสตราไดออล  ที่มีผลในการเปลี่ยนเพศกบ


  อาจารย์ปิยพงศ์  บางใบ


  30,000

  2

  ศึกษาการใช้แผ่นคาร์บอน-เคฟล่าในงานประดับยนต์เพื่อใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุน  ระดับ  2

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ  วันแต่ง


  30,000

  3

  การศึกษาและพัฒนาเครื่องกรองผงละอองและกลิ่นควันพริกจากเครื่องคั่วและป่นพริก

  อาจารย์วิโรจน์   โชคอุดมชัย


  30,000

  4

  การออกแบบตู้พ่นสีเคลือบผิวผลิตภัณฑ์งานไม้

  อาจารย์มานะ  อินพรมมี

  30,000

  5

  เครื่องรดน้ำพืชผักสวนครัวอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

  อาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  22,000

  6

  การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการเรียนตามรายวิชาด้วยการประมวลผลหลายหมู่เรียนในหนึ่งรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์ปริยากร   บัวทอง


  22,000

  7

  การศึกษาการตอบสนองของโคเนื้อต่อสัดส่วนละอองข้าวโพดในอาหารประกอบสำเร็จรูป

  อาจารย์ประธาน   เรียงลาด


  22,000

  8

  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผ้ามุกเพื่อการพาณิชย์  กลุ่มทอผ้ามุกบ้านติ้ว  ตำบลหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์น้ำผึ้ง  พูนวิวัฒน์


  22,000

  9

  การออกแบบตราสัญลักษณ์บรรจุภัณฑ์มะขามแปรรูปตำบลน้ำร้อน  จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์นายทิวา  แก้วเสริม


  22,000

  10

  ระบบไฟส่องสว่างใช้หลอดประหยัดไฟ (แอลอีดี)  โดยใช้แหล่งจ่ายไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์

  อาจารย์นางสาวนฤมล  พลเวียงคำ


  22,000

  11

  ระบบการจัดการครุภัณฑ์ด้วยดาร์เอฟไอดี

  อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา

  22,000

  12

  การพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างชุดถอดรกมะขาม

  อาจารย์เสกสรรณ์  ศรีสวัสดิ์

  20,000

  13

  ชีววิทยาของไข่น้ำและการเพาะพันธุ์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

  อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์

  13,027

  14

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะขามหวานและการชักนำให้เกิดความแปรปรวนโดยใช้รังสีแกรมม่า

  อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ


  19,300

  15

  ชุดทดลองปฏิบัติการควบคุมมอเตอร์ด้วยพีแอลซี (PLC)

  อาจารย์สุเมธ  สงวนใจ

  10,000

  16

  ชุดสาธิตการนับจำนวนและควบคุมพื้นที่การจอดรถยนต์ด้วยพีแอลซี

  อาจารย์นิสิต  องอาจ

  10,000

  17

  พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการรายวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นโดยใช้ไมโครคอลโทลเลอร์  เบสิกแสตมป์

  อาจารย์บุญรอด  ทองสว่าง


  10,000

  18

  ชุดฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซีสำหรับควบคุมอุปกรณ์ภายนอก

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  10,000

  19

  พัฒนาชุดฝึกปฏิบัติการระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

  อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล

  10,000

  20

  ชุดทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดี

  อาจารย์โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต

  10,000

  21

  การพัฒนาประสิทธิภาพชุดจับเพื่อลำเลียงแล่เนื้อปลา

  อาจารย์วิทยา  หนูช่างสิงห์

  30,000

  ประเภทการเรียนการสอน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียนโดยการเสริมแรงที่ส่งผลต่อความมั่นใจและกล้าแสดงออกในทางวิชาการต่อสาธารณะชน


  ผศ.บุญรัตน์  พิมพาภรณ์

  3,000

  2

  การใช้เทคนิคการอภิปรายเป็นทีมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องโครงสร้างอะตอมการยึดเหนี่ยวของอะตอมและโครงสร้างผลึกสำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2


  อาจารย์บุญรอด  ทองสว่าง

  3,000

  3

  การใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะการทำทองหยอดของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาขนมไทย

  ผศ.ศันสนีย์  อุตมอ่าง

  3,000

  4

  การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้า

  นายสุเมธ  สงวนใจ

  3,000

  5

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา ชั้นปีที่  1  โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุรีย์พร  ธรรมิกพงษ์

  3,000

  6

  พัฒนาการเรียนวิชาองค์การและการจัดการ

  ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ

  3,000

  7

  ผลของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการสื่อสารในงานอุตสาหกรรม  ในรายวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2, 4  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์

  3,000

  8

  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคอนกรีตอัดแรงให้กับนักศึกษา

  อาจารย์สุชิรา นวลกำแหง


  3,000

  9

  การใช้เทคนิคเพื่อนเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนลูป (Loop) ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชั้นปีที่  2

  อาจารย์สนธยา  วันชัย

  3,000

  10

  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้แบบร่วมมือวิชา หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


  อาจารย์ทิวา  แก้วเสริม

  3,000

  11

  การพัฒนาทักษะการต่อวงจรดิจิตอลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 หมู่เรียน  5211021341  สาขาเทคโนโลยี    คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ

  3,000

  12

  ผลของการใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกระบวนการเก็บข้อมูลทางฟิสิกส์และการประมวลผลเพื่อนำมาแสดงผลในรูปแบบกราฟ  วิชาการเชื่อมไมโครคอมพิวเตอร์และการควบคุมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารอาจารย์พิทักษ์  จิตรสำราญ

  3,000

  13

  การพัฒนาการเรียนรู้วิชาสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office Excel  2003

  อาจารย์สุวิชา  พุทธารัตน์

  3,000

  14

  ผลของการใช้เทคนิคร่วมกันคิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องกราฟในวิชาโครงสร้างข้อมูลและสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  2  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์ปริยากร  บัวทอง

  3,000

  15

  การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการทำงานเป็นกลุ่มในการสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะให้สำเร็จ

  อาจารธรรม์ณชาติ  วันแต่ง

  3,000

  16

  การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์  ชั้นปีที่  4  ที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการเกษตร

  อาจารย์นุชจรี  ทัดเศษ

  3,000

  17

  กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบควบคุมการป้อนกลับ

  อาจารย์โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต

  3,000

  18

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการจัดคู่ดูแลกัน

  อาจารย์ฤษฎิ์พนธ์พรรณรัตนชัย

  3,000

  19

  ผลของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องการจัดชุดอุปกรณ์เพื่อประกอบคอมพิวเตอร์  ในรายวิชาการศึกษาวงจรพื้นฐานและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารอาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล

  3,000

  20

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าห้องเรียนสายของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิต  ชั้นปีที่  2

  อาจารอาจารย์เสกสรรณ์   ศรีสวัสดิ์

  3,000

  21

  การใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความสนใจและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา

  อาจารอาจารย์ประธาน  เรียงลาด

  3,000

  22

  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของนักศึกษาหมู่เรียน  5111041231

  อาจารอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  แพงสาย

  3,000

  23

  การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการศึกษาวิชาการพัฒนาโปรแกรมระบบออนไลน์ของนักศึกษาหมู่เรียน  5111021343  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  อาจารอาจารย์ณัฐพล  ชัยทวิชธานันท์

  3,000

  24

  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมและแสดงสภาวะการทำงานของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์ยศวรรธน์  จันทนา

  3,000  โครงการวิจัยโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องนอนแบบไทยในท้องถิ่นกลุ่มอาชีพเสริมการตัดเย็บบ้านโป่งค่าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.อนงค์พรรณ  หัตถมาศ

  200,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000