เมนูหลัก

side

  alt

  งบประมาณแผ่นดิน

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  การพัฒนาผลผลิตและคุณภาพมะขามหวานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะขามหวาน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

  938,000

  2

  โครงการวิจัยและพัฒนาการทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแหวน และชุมชนบ้านระหาน ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์สุภาพร บางใบ

  401,000

  1

  คุณสมบัติของดินและสมดุลน้ำ ตัวชี้วัดการเกิดอุทกภัยและแผ่นดินถล่มในพื้นที่วิกฤต

  อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์

  450,000

  2

  การฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาไทยการทำบายศรีไทยในท้องถิ่น ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผศ.อนงค์พรรณ หัตถมาศ

  200,000


  ประเภททั่วไป

  ที่

  ชื่อเรื่อง

  หัวหน้าโครงการ

  งบประมาณ (บาท)

  1

  พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชนที่ 12 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

  อาจารย์นภาพร ตุ้มทองคำ

  15,000

  2

  การสร้างเว็บเบสอินตรั๊คชั่น เรื่อง หุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิชาคอมพิวเตอร์ในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

  20,000

  3

  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับแผงวงจรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

  อาจารย์สนธยา วันชัย

  30,000

  4

  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อชั่งน้ำหนักน้ำนมดิบสำหรับสหกรณ์โคน นครบาลเพชรบูรณ์จำกัด

  อาจารย์กฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย

  30,000

  5

  ชุดประลองการควบคุมและแสดงผลระบบสายพานลำเลียงโดยใช้คอมพิวเตอร์

  อาจารย์เสริมศักดิ์ ทิพย์วงศ์

  22,000

  6

  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์สินค้า OTOP กรณีศึกษา ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ณัฐพล ชัยทวิชธานันท์

  20,000

  7

  การบูรณาการงานวิจัย กับงานบริการวิชาการ งานการเรียนการสอน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  อาจารย์ผศ.ศันสนีย์ อุตมอ่าง

  15,000

  8

  การเพิ่มประสิทธิภาพความแข็งแรงของแผ่นเหล็กในเสื้อเกราะกันกระสุนโดยทำการเคลือบผิวฟิล์มแข็ง

  อาจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง

  30,000

  9

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาวัสดุศาสตร์

  อาจารย์บุญรอด ทองสว่าง

  15,000

  10

  การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มตำบลบุ่งคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์

  อาจารย์ทิวา แก้วเสริม

  25,000

  11

  การศึกษาเปรียบเทียบการขุนโคเนื้อด้วยหญ้าพืชอาหารสัตว์ 3 ชนิด

  อาจารย์ประธาน เรียงลาด

  30,000

  12

  การพัฒนาโปรแกรมประมวลผลการเรียนตามรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  อาจารย์ปริยากร  บัวทอง

  15,000

  13

  ชุดทดลองการสื่อสารระบบแอมปริจูดมอดูเลชั่น

  อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต

  15,000


  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000