สิบโท ดร.พิศุทธิ์ บัวเปรม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สายตรงคณบดี : 0813716611
อีเมล์ : pisutb@hotmail.com


เมนูหลัก

side

  Image1\
  รูปภาพ
  26 ต.ค.58 วันแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณบดี
  ศุกร์, 30 ตุลาคม 2015
  26 ต.ค.58 ตั้งแต่เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมศรีชมภู... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  โครงการสัมมนาความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
  อังคาร, 03 มีนาคม 2015
  วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  ม.รภ.พช เปิดรับข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต
  อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  กระทรวงศึกษาไต้หวัน จัดสรรทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program
  อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
  กระทรวงการศึกษาไต้หวัน ได้จัดสรรทุนการศึกษา... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  โครงการ ASEAN University President talk on Higher Education in 21st Century : Asean Community University toward 2025"
  พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2015
  มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการ ASEAN University Presidents' Talk on "Higher... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  เปิดรับข้อเสนองานวิจัย ประเภทงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
  1. ประเภททุนอุดหนุนการวิจัยที่เปิดรับ 1.1... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
  พฤหัสบดี, 25 มิถุนายน 2015
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริกา่ร มหาวิทยาลัยสงคลานครินทร์
  อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
  สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์... อ่านเพิ่มเติม...
  รูปภาพ
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา ปี 2558
  จันทร์, 14 กันยายน 2015
  ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  83 ม.11 ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000